Algoritma baru memudahkan komputer untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan

Algoritma baru memudahkan komputer untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan